We are currently hiring the following positions


Chất Hàng Đông Lạnh

Điều Kiện:

• Cần nhân viên chất hàng đông lạnhlên kệ tủ. Có khả năng giữ kho và tủ lạnh ngăn nếp. Di chuyển hàng nặng ra vào kho lạnh. Kiểm tra và nhập dữ liệu trong kho.

06/20/2019
Cashier

Điều Kiện:

• Cần cashier vui vẻ phục vụ khách hàng. Có khả năng dùng máy vi tính và khả năng giao tiếp.

06/20/2019

Recent Recipe
  • Creamy Flan

    Flan is a vanilla-infused custard with a sweet caramel top layer, but–like all custards–it easily embraces other flavors. Chocolate, coffee, orange, and coconut are all delicious variations..

    JUN 2018